שליחת הודעה אישית לשלום ניסימי
בנושא
ההודעה

דוא"ל
כתוב (בספרות) את המספר שלוש מאות ששים ושמונה